محاسبه سود استخراج ارزهای مجازی

محاسبه بر اساس هر بیت کوین برابر:
دلار
تومان

انتخاب دستگاه:تعرفه برق:


بیت کوینهزینه برق (تومان)سود (تومان)
روزانه۰۰۰
هفتگی۰۰۰
ماهانه۰۰۰
سالانه۰۰۰
حداقل جریان مورد نیازجریان تک فازجریان سه فاز
(آمپر بر ساعت)۰۰
محاسبه بر اساس هر بیت کوین کش برابر:
دلار
تومان

انتخاب دستگاه:تعرفه برق:


بیت کوین کشهزینه برق (تومان)سود (تومان)
روزانه۰۰۰
هفتگی۰۰۰
ماهانه۰۰۰
سالانه۰۰۰
حداقل جریان مورد نیازجریان تک فازجریان سه فاز
(آمپر بر ساعت)۰۰
محاسبه بر اساس هر اتریوم برابر:
دلار
تومان

تعرفه برق:


اتریومهزینه برق (تومان)سود (تومان)
روزانه۰۰۰
هفتگی۰۰۰
ماهانه۰۰۰
سالانه۰۰۰
حداقل جریان مورد نیازجریان تک فازجریان سه فاز
(آمپر بر ساعت)۰۰
محاسبه بر اساس هر لایت کوین برابر:
دلار
تومان

تعرفه برق:


لایت کوینهزینه برق (تومان)سود (تومان)
روزانه۰۰۰
هفتگی۰۰۰
ماهانه۰۰۰
سالانه۰۰۰
حداقل جریان مورد نیازجریان تک فازجریان سه فاز
(آمپر بر ساعت)۰۰
محاسبه بر اساس هر دش برابر:
دلار
تومان

انتخاب دستگاه:

تعرفه برق:


دشهزینه برق (تومان)سود (تومان)
روزانه۰۰۰
هفتگی۰۰۰
ماهانه۰۰۰
سالانه۰۰۰
حداقل جریان مورد نیازجریان تک فازجریان سه فاز
(آمپر بر ساعت)۰۰
محاسبه بر اساس هر زی کش برابر:
دلار
تومان

انتخاب دستگاه:

تعرفه برق:


زی کشهزینه برق (تومان)سود (تومان)
روزانه۰۰۰
هفتگی۰۰۰
ماهانه۰۰۰
سالانه۰۰۰
حداقل جریان مورد نیازجریان تک فازجریان سه فاز
(آمپر بر ساعت)۰۰
محاسبه بر اساس هر دیکرید برابر:
دلار
تومان

انتخاب دستگاه:

تعرفه برق:


دیکریدهزینه برق (تومان)سود (تومان)
روزانه۰۰۰
هفتگی۰۰۰
ماهانه۰۰۰
سالانه۰۰۰
حداقل جریان مورد نیازجریان تک فازجریان سه فاز
(آمپر بر ساعت)۰۰